търсене книги и списания при поискване "Разработени теми по химия"

  • >> Следващото

1
Разработени теми за държавен изпит НБУ

www.olx.bg 200 Пловдив

Разработени 24 теми за държавен изпит в НБУ.

05.02|23:04

0
Книги с разработени теми за матура във френските училища

www.olx.bg 5 София

Книги с разработени теми за матура в училищата във Франция. Полезни помагала за ученици във френските езикови гимназии и за тези, които имат намерение да следват във Франция. Налични са книги по икономика, история, география, математика, философия, физика+химия+биология и по френска литература. Цена на брой книга е 5лв.

14.02|05:11

0
Предлагам разработени теми за Медицински колеж Пловдив

bazar.bg 25 Пловдив

Предлагам разработени теми по Етика за Медицински колеж Пловдив. Гарантирана оценка: 5:50 За повече информация на лично съобщения. 25лв.

15.02|16:31

0
Разработени теми за държавен изпит по предучилищна и начална педагогик

www.olx.bg 100 Видин

Разработени теми за държавен изпит по Предучилищна и начална училищна педагогика степен магистър от друго направление. Темите са съкратени и "пресяти" извадено е само най-важното от тях и е написано на разбираем език. Дълги са по около 1.5-2 страници на Уърд документ. При писане на кариран лист излизат около 3-4 страници. Идеално сбити за времето на държавния изпит. 2019 година. Цената им е само в комплект. Предназначени за ВТУ "Св.св Кирил и Методий" Велико Търново. Конспекта е: ПЪРВА ЧАСТ: 1. Педагогика, предучилищна педагогика и психология като науки. Основни понятия. Интегративни тенденции. 2. Психолого-педагогическа характеристика на детето от предучилищна и начална училищна възраст. 3. Принципи на възпитанието. Методи на възпитанието - същност, детерминанти, класификация. Характеристика на отделните методи. Форми и средства на възпитанието. 4. Умствено възпитание. Същност и съдържание на интелекта. Основни идеи и концепции за интелекта. Цел и задачи на умственото възпитание. Развитие на способностите на детето в предучилищна и начална училищна възраст. 5. Нравствено възпитание. Същност и особености на морала като социален феномен. Нравственото развитие на личността. Процес на нравственото възпитание – цел, задачи, съдържание. Особености на нравственото възпитание в предучилищна и начална училищна възраст. 6. Естетическо възпитание - същност, цел и задачи. Основни категории в естетическото възпитание. Фактори и средства за естетическо възпитание. Особености на естетическото възпитание в предучилищна и начална училищна възраст. 7. Здравно възпитание – цел, задачи, методи, средства и форми. Здравни детерминанти. Процесът на полова идентификация на децата от предучилищна и начална училищна възраст. 8. Игрова дейност – същност, структура и значение за личностното развитие на детето от предучилищна възраст. Психолого-педагогическа характеристика на играта. 9. Класификация и характеристика на видовете игри. Етапи за овладяване на игровата дейност. Възпитателната роля на видовете игри в детската градина. 10. Своеобразие на образователния процес в детската градина. Форми на педагогическо взаимодействие. 11. Учебна дейност в начална училищна възраст – същност, компоненти. Роля на учебната дейност за формиране на основни психични образувания – рефлексия, вътрешен план на действието и анализ. 12. Преподаването и ученето в обучението. 13. Принципи на обучение. Същност и характеристика. 14. Методи на обучение - същност, свойства, функции, детерминанти. Характеристика на методите на обучението. Интерактивни методи в обучението. Методи и форми за контрол и оценяване на знанията, уменията и отношенията. Източници на субективизъм при оценяването. 15. Урокът - основна форма за организация на обучение – същност, структура, изисквания. Типове уроци. Подготовка на учителя за урока. Възможности за усъвършенстване на урока. 16. Самостоятелната работа на учениците. Условия за успешна самостоятелна работа. Организиране и планиране на самостоятелната работа. 17. Предучилищен и начален училищен етап в образователната система. Обща и специална подготовка на децата за училище. Диагностика на готовността на децата за училищно обучение. Приемственост “детска градина – училище”. 18. Семейството като социализираща среда и възпитателен фактор. Процес на семейното възпитание. Съдържание, методи и средства при реализиране на възпитателните функции на семейството. 19. Психолого–педагогическа характеристика на учителската професия. Професионални компетентности на детския и началния учител. ВТОРА ЧАСТ: 1. Принципи на родноезиковото и литературното образование в предучилищна и начална училищна възраст. Стратегически функции на комуникативно речевия принцип. 2. Обогатяване на речника в предучилищна възраст. Езикови игри и упражнения за активизиране на устната реч. 3. Закономерности на овладяване на звуковата култура в предучилищна възраст. Съвременен вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод – подготовка за четене и писане и начално ограмотяване в I клас. 4. Условия за възпитаване на граматически правилна реч в предучилищна възраст. Видове уроци в началното обучение по български език. Инвариантна структура. 5. Съвременни изисквания към работата с художествена литература в предучилищна възраст. Методи и похвати на литературното обучение в I- IV клас. 6. Формиране на умения за устно изложение в предучилищна възраст. Типология на детската речева изява в I- IV клас. Характеристика на комуникативно речевите умения за преразказване и съчиняване. 7. Предмет, цел и задачи на педагогиката на взаимодействие „дете – среда”. Съвременни педагогически технологии за ориентиране на децата от предучилищна възраст в света. 8. Методиката на обучението по “човекът и обществото” и “човекът и природата” в началното училище като наука – основания за необходимостта от методика, предмет, задачи, връзки с другите науки. 9. Цели и съдържание на образователно направление „Околен свят”. 10. Принципи за подбор и структуриране на образователното съдържание в направление „Околен свят”. Подходи и принципи за подбор и структуриране на програмното съдържание по “човек и общество” и “човек и природа”. 11. Педагогически функции и характеристика на системата от методи за ориентиране на детето от предучилищна възраст в света. Основни методи в обучението по “човек и общество” и “човек и природа”. Похвати, използвани в обучението. 12. Своеобразие и функции на педагогическата ситуация като основна форма на работа при ориентиране на детето от предучилищна възраст в света. Основни форми на организация на учебно - възпитателната работа по “човек и общество” и “човек и природа”. 13. Количествена и аксиоматична теория за изграждане на аритметиката на естествените числа. Методика на изучаване на числата до 20, релациите „”, „” и „=”, операциите събиране и изваждане с тях . Методика на изучаване на двуцифрените числа, по-големи от 20, трицифрените и многоцифрените числа, операциите събиране, изваждане, умножение и деление. 14. Задачите като цел и средство в обучението по математика. Изграждане на елементарна представа за текстова задача, видове задачи, етапи при решаване на текстова задача в началните класове, структура на текстовата задача. 15. Величини. Сравняване и измерване на величини – компоненти на измерването, равнища. Методика на изучаването на величините в началните класове: дължина на отсечка; лице на правоъгълник; големина на ъгъл; време. Конкретна методика на изучаването на: единиците за дължина, лице, време; отношението между мерките за дължина; между мерките за лице; между мерките за време. Аритметични операции с именувани числа. 16. Формиране на елементарни представи за форма и геометрични фигури у 5 – 7 годишните деца. Методика на изучаване на геометричното съдържание в началните класове – конкретни методически насоки при изучаване на геометричните понятия. 17. Психологическа характеристика на изобразителната дейност. Значение на зрителните възприятия, памет и представи. Специфика на мисловните процеси в изобразителната дейност. Роля на въображението. 18. Теории за произхода и движещите сили на детската изобразителна дейност. Същност на детската изобразителна дейност. 19. Основни етапи и характерни особености в развитието на детската изобразителна дейност. Еволюция на елементите на изображение в детската изобразителна дейност - от три до десет годишна възраст. 20. Методи и похвати на обучение по изобразително изкуство в детската градина и началното училище. 21. Изобразителни форми за организиране на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство в детската градина и началното училище. Структура, методическа организация. 22. Теоретични постановки и определения на музикалните способности. Структура на музикалността. 23. Формиране и развитие на музикалните способности в ДГ и НУ. 24. Специфичност на музикалното обучение. Принципи и методи на музикалното обучение в ДГ и НУ. 25. Музикални дейности – цел, задачи, репертоар. Методични системи в ДГ и НУ. 26. Форми на педагогическото взаимодействие в ДГ и НУ. Педагогическа ситуация и урокът по музика - облик и структура. 27. Образователно направление “Конструктивно-технически и битови дейности в ДГ и учебният предмет “Домашен бит и техника в НУ. Същност, цели, очаквани резултати, учебни помагала, учебници. 28. Принципи и методи за технологично обучение в детската градина и началното училище. Интегрална, изследователска и експериментална дейност. 29. Организационни форми и методическа структура на обучението по Конструктивно-технически и битови дейности в ДГ и Домашен бит и техника в НУ. 30. Моделиране и конструиране на технически обекти в предучилищна възраст и началното училище. 31. Познавателни процеси в технологичните дейности в ДГ и НУ. Формиране и развитие на специализирани технически умения чрез технологичното обучение. 32. Детерминираност между технико-технологичните и социално-битовите дейности в предучилищна подготовка и начален етап на образование. Своеобразие на взаимодействието. 33. Средства на физическа култура. Общ

19.03|16:02

0
Теми по неорганична химия Абагар

www.olx.bg 5 София

В много добре запазено състояние

22.02|09:45

0
Учебник по химия Д.Бакалов и ръководства за упражнения био и химия

www.olx.bg 5 Варна

Учебникът е много добре запазен, издателство медицина и физкултура 1976 година, 422 страници. ЦЕНА:10лв. Ръководство за упражнения по химия (1976г.) и по биология (1978г.), подходящи за студенти. ЦЕНА: 5лв всяко. Варна или Силистра, за другите градове- с Еконт.

16.03|01:34

0
Теми по история

bazar.bg 75

Продавам актуални теми по история за кандидатстване в СУ, съобразени с най-новите изисквания, разработвани на уроци в СУ.

22.04|12:07

0
Теми по Ботаника

bazar.bg 45 Пловдив

Развити теми по Ботаника първа и втора част. На хартиен или електронен носител. Подробно развити снимки и латински наименования.

28.03|00:07

0
Анализи и разработки на теми по литература

bazar.bg 6 Разград

Анализи и разработки на теми по литература за 8 и 10 клас. Има подчертавано с молив. Червеният е 2.50лв., синьо-жълтият 3.50лв.

22.03|16:15

0
Четиво Материали по Кръжочни теми

bazar.bg 5

Четиво Материали по Кръжочни теми 100% автентичност Моля разгледайте и другите ми обяви! Еконт или лично предаване

15.03|14:51

0
Теми за кандидатстудентски изпит по история

bazar.bg 20

Съвсем запазени теми по история. Някога исках да кандидатствам право в Софийския и с тях се подготвях. Темите са от курс по история. Цялостно и много добре разработени, според изискванията на Софийския. Предполагам може да се кандодатства и в други университети, но са правени конкретно за Софийския. Всички теми са налични.

13.02|23:27

0
Теми по транспортен мениджмънт и логистика

bazar.bg 100 София

Теми по транспортен мениджмънт и логистика.

18.02|00:27

0
Теми и есета - Литература 8 клас

bazar.bg 6

Теми и есета - първи и втори свитък Обща цена - 6,00 лв

16.04|16:59

0
Литературни теми и всякакви писмени изпити

www.olx.bg 20 Дивотино

Изготвяне на всякакви литературни теми и писмени работи за изпит от дипломиран с отличен Магистър. Гаранция за успех. Изготвяне на теми по литература, история, проекти по технически дисциплини, икономика и др. При интерес ми изпратете необходимите изисквания и задание за изготвяне на лично съобщение и когато темата е готова ще се свържа с вас и ще ви я изпратя в най- кратки срокове.

11.04|13:39

0
Теми по история на България за Софийски университет

bazar.bg 60 Велико Търново

Теми по история на България за Софийски университет. Темите стават и за другите университети в България, но за СУ са изключително ефективни, защото са писани от хора, който са проверяващи на изпита. Така се получава, че проверяващите четат това, което те мислят и така допълнително оценката се повишава. Цената е най-ниската, която може да ви бъде предложена за тези теми. Не са единствените, които се въртят в интернет, но тези теми наистина са добри. Курсовете в СУ варират между 800 до 2000 лв., а там получавате тези теми и ви се преподава, но в основата на оценката на изпитите стой това да имате теми, които са верни. Към темите предлагам като абсолютно безплатен бонус мой записки по темите и др. помощни материали. За тези, които са решили да кандидатстват с право имам и теми по български език и литература, отново на цена от 60 лв. Ако купите в пакет темите ги получават на цена от 100 лв. за двата пакета теми.

14.04|19:55

0
Теми за държавен изпит Финансов мениджмънт, ПУ

www.olx.bg 10 Белозем

Развити теми за държавен изпит по специалност финансов мениджмънт ПУ. Развити в няколко варианта, достатъчно добре развити за отлични резултати.

18.03|17:33

0
Сборник кандидат-студентски теми по история

bazar.bg 7 София

Сборник кандидат-студентски теми по история. изд.Сиела, автори Христо Матанов, Милена Калфова.Цена 7лв

16.02|18:37

0
Теми/лекции/развити въпроси за изпит за адвокати 2019г

www.olx.bg 160 София

Теми/разработки за изпит за адвокати и младши адвокати актуални към 2019г.развити стриктно по конспекта на ВАС _ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 50/07.06.2013 Г. _и актуализирани съобразно нормативните изменения към 2019.Темите са в обем 900стр.Същите се предлагат в комплект с голям брой решени тестове и казуси/над 60бр/давани на изпити всички минали изпитни сесии.Материалите са развивани лично от мен-дипломиран юрист с дългогодишна практика. Цена 160лв.

10.04|10:12

0
Теми по етика за кандидат-студенти в Медицински колеж - Пловдив

bazar.bg 50 Пловдив

Продавам теми за кандидат-студентски изпит в МУ - Пловдив и Медицински колеж - Пловдив по етика за специалностите - Инспектор по обществено здраве,Рентгенов лаборант,Медицински Фармацефт, Инструктор по хранене и безопасност на храните, Медицинска козметика(За специалностите в колежа) и Мед. Сестра, Акушерка ( ЗА МУ - Пловдив) Темите са разработени от учител по етика и право на изпита изкарах с тях 6.00. Към темите ще получите и мотивационно писмо с отговори на въпроси, които ми бяха зададени на събеседването с комисията. Темите са напълно готови за учене, не са подчертавани и не е драскано по тях! Брой теми: 14 разработени по актуален кандидат-студентски справочник на МУ - Пловдив и Медицински колеж - Пловдив за 2018 г. 1. Етиката, като теория и практическа философия: знание за добродетелите и добрите дела; морал и общочовешки морални норми. 2. Добро и зло - един вечен въпрос. 3. Добродетел и пороци?Възможен ли е вечен модел на необходими добродетели? 4. Идеали и смисъл.Представата за смисъла на живота като удоволствие и щастие.Егоизъм и алтруизъм. 5. Уважение(Състрадание, милсоърдие, съчувствие, сърдечност).Уважението като жест. 6. Достойнство и чест. 7. Съвест.Лъжа.Благородна лъжа. 8. Недобронамереност. 9. Справедливост 10. Грижа 11. Приятелство(Благонамереност, колегиалност). 12. Семейство. 13. Свобода. Свободата като освобождаване.Свободният избор като проблем. 14. Любов УСПЕХ!

28.02|23:59

0
теми за държавен изпит / 2014 г. / на студентите от специалност Финанси КИА Пловдив,

bazar.bg 60

Продавам теми за държавен изпит / 2014 г. / на студентите от специалност "Финанси" КИА Пловдив 1. Произход,същност,функции и роля на парите;от пълноценните през декротните до електронните пари. 2. Инфлация и атиифлационна политика.Валутен борд-необходимост,същност и значение;от лева към еврото 3. Финансите - основна форма на парични отношения.Генезис и съдържание на финансите.Фискални и нефискални финанси. 4. Финансова система-същност и основни звена.Фискални и нефискални звена на финансовата система.Финансовите пазари-динамично звено на финансовата система. 5. Публични блага-основа на публичните финанси;същност,видове и значение на публичните блага.Източници на финансови ресурси за финансиране на публичните блага и методи за акумулирането им. 6.Произход,същност и развитие на данъка.Принципи и начини на облагане с данъци,други документи по ЗДДС.Видове,характеристика и предназначение 7. Същност и организация на данъчно-осигурителния контрол.Национална агенция за приходите-структура и функции.Права и задължения на приходната администрация. 8.Данъчно-осигурителен процес и контрол.Общи правила и административни производства.Обезпечаване и събиране на публични вземания. 9.Институционални характеристики на митническия контрол.Устройство,права и задължения на митническата администрация.Форми и методи на митнически контрол.Анализ на риска. 10.Мито,митническа тарифа и митническа политика.Специфика на митата като форма на косвени данъци.Връзката им с външната търговия и външно търговския режим.Характеристика на митническата тарифа.Митническа облагаема стойност и нейното облагане с мита,акцизи и ДДС.Роля и значение на Световната Търговска Организация.(СТО)Митнически режим и политика в рамките на ЕС. 11.Контрол върху процеса обмитяване.Особености на контрола върху въвеждането, декларираното, манифестирането, оценяването, тарифирането, гарантирането 12.Органи и организация на контрола в Р България.Обща характеристика на контролните органи.Характеристика на специалните и специализирани контролни органи. 13.Институционални характеристики на одита на Сметната палата.Цел,задачи и устройство на Сметната палата.Същност,видове,одити и организация на одитната дейност. 14.Институционални характеристики на държавната финансова инспекция.Устройство на Агенцията за държавна финансова инспекция.Технология на държавната финансова инспекция,мерки за отстраняване и предотвратяване на нарушенията. 15.Системи за финансово управление и контрол.Цели,задачи и елементи на системите за финансово управление контрол.Вътрешен одит-цели,задачи и организация. 16. Институционални характеристики на субектите на контрола върху капиталовите пазари.Цели,задачи,устройство и организация на дейността на Комисията за финансов надзор и Централна депозитар. 17. Държавни разходи.Теоретични основи и групировка на същите.Разходно бюджетна класификация.Видове държавни разходи и характеристика на същите.Ефективност на финансовите разходи. 18. Държавен бюджет.Произход,същност принципи на изграждането и функционирането му.Бюджетна система и политика.Бюджетен процес съставяне, разглеждане, утвърждаване,изпълнение и приключване на бюджета. 19. Местни финанси и бюджети.Връзка и зависимост между териториалното обособяване на страната и нейната бюджетна система.Приходи на общинските бюджети.Видове и характеристика.Разходи на общинските бюджети.Видове и с финансовата автономия на общините.Политика и тенденции в тази посока. 20.Международни,регионални и глобални 21. Финанси на предприятието(фирмата)-основно звено на финансите и финансовата система.Паричните потоци на предприятието-главно съдържание на неговите финанси. Необходимост и същност на балансирането между входящите и изходящи парични потоци,респективно приходите и разходите на фирмата. Темите са до 39-та просто не се събират за инфо по телефона .

15.03|12:34

0
Много ценни списания за коса, прически и други интересни теми

www.olx.bg 3 Русе

11 бр списание Burda за прически на български език. Цена за цялата колекция - 33 лв. 5 бр списание Коафьор от 2005/6 г. Цена за всички 5 бр - 15 лв. 4 бр списание Прическа от2008, 10, 11 г. Цена за всички 4 бр - 12 лв. Списанията съдържат много ценни съвети, статии и снимков материал не само за коса и прически, а и на други интересни теми. В отлично състояние са всички броеве. Имам и голямо количество от списание Коса&стил. Ако някой се интересува, да ми пише.

15.03|01:08

0
Теми/лекции/решени казуси за изпита за младши съдии и прокурори 2019г.

bazar.bg 135

Предлагам подробни и актуални лекции за конкурс за младши съдии и прокурори пред ВСС съобразени с нормативните изменения в законовата уредба на РБ към 2019г.Темите са развити стриктно по конспекта(ГП, НП и АП) на Висшия съдебен съвет в обем около 950стр като към тях са включени развити теми по право на ЕС и правата на човека, за подготовка за теста съгласно чл.184.ал.2т.2 от ЗСВ и набор от правилно решени гражданско правни и наказателно правни казуси от минали изпити и конкурси.Актуализират се текущо на всеки 3 месеца.Предлага се опцията за преглед на живо преди закупуването им.Отлично и изпитано помагало за успешното полагане на изпита. Цената е 135лв.За контакти тел.0899524244 Ани. Email: law_world@abv.bg

17.02|11:36

0
Учебници по Химия

www.olx.bg 15 Варна

Учебнуците са използвани,но много запазени! Цената за трите е 15лв. Химия 8клас- Просвета - 7лв. Химия 9клас - Булвест 2000 - 5лв. - ПРОДАДЕН Химия 10 клас- Булвест 2000 - 5лв.

18.03|14:34

0
Помагала по химия и биология

www.olx.bg 5 Кърджали

Помагала по химия и биология Учебник и решения задачи по химия (комплект)-РЕГАЛИЯ 6-40лв. Сборник с решени лог. зад. по химия 1-2 част - СТАНДАРТ - 20лв. Биология задачи и тестове - РЕГАЛИЯ 6 - 9 лв. Илюстрован справочник по биология - АНУБИС - 6,50 лв.

04.02|16:43

0
Промишлено-санитарна химия

bazar.bg 10 Добрич

Учебник по промишлено санитарна химия издаден от доц.Македонски преподавател в мед.колеж Варна.За специалност-инспектор обществено здраве

13.02|17:39

0
Химия 7 клас Просвета

bazar.bg 4

Учебник по химия за 7 клас на издателство "Просвета". Почти не е отварян :)

31.03|23:26

0
Химия и технология на багрилата

bazar.bg 15 Русе

Продавам " ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА БАГРИЛАТА " Автор: Инж. Александър Драганов Стоянов Издателство: " ТЕХНИКА " София - 1965 г. Книгата е запазена с твърди корици , задната корица леко захабена. Който я иска да пише или да се обади

21.04|00:26

0
Химия за кандидат студенти по 7лв

www.olx.bg 7 Русе

Учебници по химия за кандидат студенти Цената е за 1бр

22.04|21:03

0
Учебник по химия за кандидат-студенти

www.olx.bg 8 Стара Загора

Учебник по химия за кандидат-студенти. В много добро състояние.

23.04|11:20

0
Сборник по Химия за МУ Варна / задачи по ОХ и НОХ

bazar.bg 40

С кратки и ясни отговори по ОХ и НОХ за максимален брой точки. Под "кратки" не разбирайте "скъсени", а точни отговори, които комисията очаква да види. 45 страници НОХ, 40 стр. ОХ. Общо 70 лв Само ОХ или само НОХ - по 40 лв. Доставка до офис на Еконт - около 4лв За допълнителна информация не се колебайте да ми пишете. :)

24.04|16:17

0
Учебник по химия за 8 клас Просвета

www.olx.bg 5 Асеновград

Учебник по Химия 8 клас

29.01|05:21

0
Учебник по химия за кандидат-студенти

bazar.bg 6

Учебник по химия за кандидат-студенти по медицина, фармация и стоматология.

03.03|11:47

0
Мозайка от нова и древна химия

bazar.bg 990 Монтана

Книга "Мозайка от нова и древна химия". Твърди корици. Запазена. Продаваме на редуцирана сега цена. Доставка: на двете Ви имена на Вашия Еконт-офис

09.03|10:58

0
Учебници и ръководства по химия за студенти В Х Т И и тех. вуз

www.olx.bg 8 Бургас

УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА ПО ХИМИЯ ЗА СТУДЕНТИ ВХТИ Заглавие; Автор; Издателство; Град; Година; Страници; Корици 1. Примери и задачи по процеси и апарати в химическата технология; К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков; Техника; София; 1991; 640; Твърди. Цена: 54.00 лв.    - 2. Ръководство за курсово проектиране по машини и апарати в химическата промишленост.; Тасев Ж., Д.Митев, Р.Куцаров, Ж. Стефанов, Д. Върбанов, Хр. Генчев, В. Рашев; Печатна база ВХТИ; Бургас; 1986; 122; Меки. Цена: 9.00 лв.   - 5. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЗА ХИМИЦИ MANUEL DE FRANçAIS : A LUSAGE DES éTUDIANTS DES INSTITUTS SUPéRIEURS DE CHIMIE INDUSTRIELLE; Petkova, Anna ; Kolarova, Violeta ; Pétrov, Ivan; Наука и изкуство; София; 1988; 252; Меки. Цена: 12.00 лв.   - 7. Методическо ръководство за решаване на задачи по теоретична Механика; Ив. Димитрова; Печатна база ВХТИ; Бургас; 1986; 118; Меки. Цена: 8.00 лв. Продавам и други учебници, ръководства, справочници, речници за химици, еколози, инженер-химици, хидро и машинни инженери, проектанти, технолози в хранително вкусовата промишленост и др. Има заглавия по автоматизация, икономика, компютри, английски, немски, испански, италиански, френски и руски.

02.03|18:13

0
Химия - учебник за 9 клас 40% намаление

bazar.bg 5 Свищов

Учебник по Химия и опазване на околната среда за 9 клас, задължителна и профилирана подготовка,издателство Анубис, много добре запазен , подходящ за подготовка за Медицинските университети Супер изгодна цена!!!

26.03|10:31

0
Сборник задачи по химия 10лв

www.olx.bg 10 Русе

Сборник задачи по химия

18.02|16:34

0
Сборник със задачи по химия за 12-ти клас

www.olx.bg 18 София

Сборник за кандидат-студентски изпит по химия за подготовка за МУ-Варна,не е драскано по него ,чисто нов е.

13.03|16:52

0
Химия за 10-ти клас на профилираните гимназии

bazar.bg 7 Елхово

Продавам нов учебник по Химия и опазване на околната среда за 9-ти клас и 10-ти клас на профилираните гимназии. Авторски колектив: Г. Близнаков и др. Издателство "Анубис". Цена 7 лв

14.03|17:06

0
Органична химия - ръководство за упражнения

bazar.bg 15 Елхово

Продавам Ръководство за упражнения по Органична химия. Изключително добре запазено. Много богато и разбираемо помагало! Съдържа 271 страници, формат А4.

05.04|21:23

0
Продавам решени задачи за МУ Варна Химия

www.olx.bg 100 Казанлък

Продавам решени задачи за МУ Варна,подробно решени,органична и неорганична

09.04|21:36

0
Стар справочник по обща и неорганична химия

bazar.bg 5

Стар справочник по обща и неорганична химия 100% автентичност Моля разгледайте и другите ми обяви!

25.04|14:05

0
Помагало по химия на немски език за 9. клас

bazar.bg 4

Продавам помагало по химия на немски език за 9. клас на издателство „Просвета” . Цена: 4 лева

03.03|11:47

0
Сборници по биология и химия за кандидатстване в МУ Варна

www.olx.bg 12 Варна

Сборниците са с поправени грешки. В добро състояние са!

02.03|13:13

0
Работни листове по Химия 8 клас Просвета

www.olx.bg 2 София

Работни листове по Химия 8 клас, Издателство Просвета

23.02|15:38

0
Помагало по химия на немски език за 9. клас

www.olx.bg 4 София

Продавам помагало по химия на немски език за 9. клас на издателство „Просвета”. Цена: 4 лева

08.03|21:29

0
Тестове за кандидатстудентски изпит по химия за СУ - медицина и фармация

bazar.bg 15

Тестовете са се падали на предварителни и на редовни изпити в периода 2004 - 2016г. Почти всички имат отговори. Работено е само по 2-3 от тях.

06.04|12:17

0
Технология на продуктите на органичния синтез и битовата химия

bazar.bg 8 София

Издателство: Техника Издаденa: 1989г. Страници: 138 Корици: Меки

25.04|16:36

0
Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат - студенти.

www.olx.bg 9 Девин

Копиран сборник тестове по химия за подготовка на кадидат- студенти за магистърските специалности в МУ Пловдив 2018г. На последните страници на сборника има отговор на задачите.

25.03|15:53

0
Учебник по Химия и опазване на околната среда за 9 клас на 50%

bazar.bg 390 София

Учебник по Химия и опазване на околната среда за 9 клас, задължителна подготовка. Издателство "Педагог". Автори: Митка Павлова, Елена Бояджиева, Валентина Иванова, Милена Кирова, Невена Микова. Цена: 7.80 - 50% = 3.90 лв. Изпращам по Еконт с 10% отстъпка и с опция преглед и тест. Лично предаване от нашия магазин "PCtop.BG", намиращ се в гр. София, Студентски град, ул. Университетски парк № 7. Подробности за местоположение, работно време и други наши артикули на www.diskbg.com

27.02|10:49

0
Химия и опазване на околната среда - 10 клас - Булвест 2000

bazar.bg 4

Химия и опазване на околната среда за 10 клас - Булвест 2000.

09.04|10:18
  • >> Следващото