търсене Услуги при заявка "Кандидатстудентски теми по история и литература" в града София

0
Уроци по история от действащ учител

www.olx.bg София

Уроците са индивидуални и се провеждат при учителя. Адресът е София, бул. Св. Наум 14 / района на х-л Хемус/. Преподавателят има магистърска степен от СУ и е завършил НГДЕК.

20.04|10:05

0
ТЕМИ

bazar.bg София

Продавам разработки за всички творби, включени в конспекта за матурата по Български език и литература за 12 клас. Разработени и проверени от преподавател. Продавам готови и универсални УВОД/ТЕЗА/ЗАКЛЮЧЕНИЕ, които могат да се приложат към всяка една тема, която може да се падне на изпита.

25.02|22:53

0
Изграждане на Уеб сайт / Website от 100 лв. Качествени теми

www.olx.bg София

Здравейте, Изработвам сайтове на платформата Wordpress, както и визитки и фирмено лого. Видове услуги: - Малка уеб страница за реклама на определен продукт, състояща се само от заглавна страница - 60лв. - Уеб сайт до 5 страници - 100 лв. - Уеб сайт до 10 страници - 200лв. - Уеб сайт с повече от 10 страници - по договорка спрямо проекта - Онлайн магазин - 300 лв. - Троен пакет уебсайт,визитки 1000бр. и лого - 250 лв. - SEO Оптимизиция за интернет търсачки - от 50 лв. - Хостинг услуги - от 30 до 100 лв. / месечно - Домейн от 25 до 70 лв. / годишно. - Реклама в интернет с цел популяризиране на сайта. Сумата за уеб сайтовете се плаща еднократно и на годишна база се избира домейн и хостинг. Предлагам опция за закупуване само на домейн и използване на мой хостинг, което ще ви струва от 25 до 70 лв / година за поддръжка на уеб сайта. Условия: - 1 година Уеб Хостинг - 1 регистрация за една година на домейн от типа (.com),(.net),(.org),(.eu),(.info) и др. - Респонсив дизайн за всички видове монитори и дисплеи, за компютри, лаптопи, таблети и смартфони. - Админ панел за управление на съдържанието на сайта - Срок на изработка до 5 работни дни Избор от готови шаблони: https://www.elegantthemes.com/demo/?theme=Divi Освен тези шаблони общо имам над 700 бр. други. Цени от 100 лв. за стандартен сайт!!! Телефон за връзка: 879 - Покажи - Маринов Изпратете съобщение със запитване за оферта или се свържете с мен на горепосоченият телефон.

05.03|09:35

0
Продавам разработени теми за държавен изпит по застраховане и социално

www.olx.bg София

Продавам разработени теми за държавен изпит по застраховане и социално дело УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Общоикономически факултет Катедра “Човешки ресурси и социална защита” ВЪПРОСНИК за държавен изпит на студентите от специалност “Застраховане и социално дело” ОКС “Бакалавър” ОБЩА ЧАСТ 1. Икономическа същност на застраховането. Определение на застраховането. Функции на застраховането. 2. Същност и определение на риска. Видове риск. 3. Размер и оценка на риска в застраховането. Изравняване на риска в застраховането. 4. Същност на застрахователната премия. Видове застрахователни премии. 5. Форми на застраховане. 6. Средства на застрахователното дружество. 7. Същност и видове финансиране в застрахователното дружество. Видове финансови системи в застраховането. 8. Рискът на застрахователя – същност и особености. 9. Сметни основи при пресмятане стойността в животозастраховането – същност, форми и видове. 10. Използвани показатели от Таблицата за смъртност при пресмятане на пожизнените ренти в застраховането и социалното осигуряване. 11. Същност и особености на премийните резерви при пожизнените ренти. 12. Същност и особености на нето-премиите, цилмеровите и балансовите премийни резерви. 13. Формиране на застрахователните тарифи – достатъчна премия, бруто премия. 14. Рекурсивно пресмятане на премийните резерви. 15. Класически модели на публичните осигурителни системи. Публичната осигурителна система в България – основни характеристики. 16. Допълнителните осигурителни системи – основни характеристики. Фактори обуславящи развитието им. Връзки и зависимости с базисната публична осигурителна система. 17. Публични здравноосигурителни системи в страните от Европейския съюз – модели и равнища на осигурителна защита. Организационни форми на здравното осигуряване, съобразно финансирането му. Специфични характеристики на българската здравноосигурителна система. 18. Пенсионните системи в страните от Европейския съюз – съвременна архитектура. Насоки на реформите в публичните пенсионни системи. Многообразие на допълнителните пенсионни системи. Основни модели и финансиране. Специфични характеристики на пенсионната система в България. 19. Социалните политики като единство от теория и обществена практика. Същностно представяне на социалните политики. Проблеми и подходи при дефинирането на социалните политики. 20. Субекти на социалните политики. Роля и отговорности на централното правителство като субект на социалните политики. Други субекти – тенденция към децентрализация. 21. Основни принципи на социалните политики. Класически и съвременен поглед върху тях. 22. Бедността в полезрението на социалните политики. Определения и видове бедност. Същностна характеристика на бедността. Развитие на социалните политики по отношение на бедността – акценти и актуални виждания. 23. Демографски процеси - раждаемост, смъртност и миграции. Подходи за изследване и проблеми. 24. Теория за демографския преход. Тенденции на развитие на раждаемостта и смъртността при примитивния, преходния и съвременен тип възпроизводство на населението. 25. Същност и подходи за изучаване на демографското стареене. Социално - икономически последици. 26. Демографски преход и демографски проблеми на България. Прогнози за населението на България. Хипотези за раждаемост, смъртност и миграции. Основни прогнозни социално-демографски структури на населението на България. 27. Човешки капитал – същност и особености. 28. Система за управление на човешките ресурси. Обща характеристика. Основни параметри на системата за управление на човешките ресурси. Структурно звено за управление на човешките ресурси в организацията. 29. Подбор, обучение и развитие на човешките ресурси в организацията. 30. Организационното поведение като научна област и академична дисциплина. Основни индивидуални различия и значението им за управлението. 31. Трудова мотивация – същност и мотивационни фактори. 32. Ръководство и лидерство. Ръководни и лидерски стилове. 33. Организационна култура – същност, функции, форми, видове. 34. Същност и предназначение на трудовите стандарти. Класификация на основните видове трудови стандарти. 35. Основни трудови стандарти в организацията: - основни трудови стандарти, свързани с разделението и кооперирането на труда; - основни трудови стандарти, свързани с организацията на работата; - основни трудови стандарти, свързани със заплащането на труда; - основни трудови стандарти, свързани с условията на труда. 36. Същност на съвременните индустриални отношения. Основна цел. Общи принципи. Основни форми. Модели. 37. Колективни трудови договори. Същност, предмет и съдържание. Приложения. Подписване и действие. 38. Равни възможности. Същност и основание. Същност и основни форми на дискриминацията в труда и професиите. Обхват и основни принципи на държавната политика за защита на равните възможности. Позитивната дискриминация у нас. 39. Производителност на труда. Същност и значение. Измерване. Фактори. Методи за повишаване на производителността на труда. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Предпоставка за възникване и развитие на презастраховането. Определение и функции на презастраховането. 2. Същност и особености на пропорционалното презастраховане. Методи на пропорционалното презастраховане. 3. Същност и особености на непропорционалното презастраховане. Методи на непропорционалното презастраховане. 5. Същност и особености на управлението на риска. Мероприятия в концепцията за управление на риска във фирмата. 6. Етапи в процеса на управление на риска. 7. Мястото на застраховането в процеса на управление на риска в стопанската единица. 8. Управление на риска в застрахователното дружество. 9. Същност и структура на застрахователния пазар. 10. Застраховане на сгради, имущество, оборудване и товари по време на превоз. 11. Автомобилно застраховане – същност и видове застраховки. 12. Селскостопанско застраховане – същност и видове застраховки. 13. Застраховане на отговорности – същност и видове. 14. Животозастраховане – същност и видове застраховки “Живот”. 15. Здравно застраховане – същност и видове. 16. Застраховане срещу злополука – същност и видове

11.05|03:17